ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

uzavretá podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej v texte aj ako „Zmluva“

uzatvorená medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

 

Článok I.

Zmluvné strany

 

Prevádzkovateľ:

 

Meno a priezvisko:                              Matej Sakač
Sídlo:                                                   Štúrová 239/15, 053 01 Harichovce

IČO:                                                    52947190

IČ DPH:                                                    SK1126083090

            

(ďalej v texte len ako „Prevádzkovateľ“) 

 

a

 

Sprostredkovateľ:

 

Meno a priezvisko:                             Matej Sakač
Sídlo:                                                  Štúrová 239/15, 053 01 Harichovce

IČO:                                                    52947190

IČ DPH:                                                    SK1126083090

(Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ ďalej v texte spoločne aj ako „Zmluvné strany“).

 

Článok II.

Predmet zmluvy

 

1.     Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri spracúvaní a ochrane osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte aj ako „zákon“).

 

Článok III.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa

1.     Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že na činnosť uvedenú v bode II. tejto Zmluvy má potrebnú technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a je schopný zaistiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov podľa ustanovení zákona. 

2.     Prevádzkovateľ týmto ďalej vyhlasuje, že pri výbere Sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaistiť bezpečnosť spracúvania osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona.

3.     Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že bude pravidelne preverovať trvanie účelu spracúvania osobných údajov a po jeho splnení bez zbytočného odkladu zabezpečí výmaz osobných údajov. 

4.     Prevádzkovateľ týmto udeľuje súhlas na spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľovi.

Článok IV.

Práva a povinnosti sprostredkovateľa

1.     Sprostredkovateľ týmto vyhlasuje, že na činnosť podľa bodu II. tejto Zmluvy má potrebnú odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a je schopný zaistiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov podľa ustanovení zákona.

2.     Sprostredkovateľ sa týmto ďalej zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté Prevádzkovateľom bude spracúvať výhradne na účely ustanovené v bode 2 Článku VII tejto Zmluvy.

3.     Sprostredkovateľ týmto vyhlasuje, že spracúva osobné údaje len na základe udelených písomných pokynov od Prevádzkovateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii okrem prenosu na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Sprostredkovateľ pri takom prenose v každom jednotlivom oznámi Prevádzkovateľovi túto požiadavku ešte pred začatím pred spracúvania osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.

4.     Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že zachovajú mlčanlivosť o informáciách, o ktorých sa dozvedeli, ak nie sú viazané povinnosťou mlčanlivosti podľa osobitného zákona.

5.     Sprostredkovateľ sa zaväzuje vykonať opatrenia podľa § 39 zákona.

6.     Sprostredkovateľ vyhlasuje, že si je vedomý toho, že nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu od Prevádzkovateľa alebo všeobecného písomného súhlasu od Prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ sa týmto zaväzuje, že bude vopred informovať Prevádzkovateľa o poverení ďalšieho sprostredkovateľa, ak sa poverenie vykonalo na základe všeobecného písomného súhlasu.

7.     Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že Prevádzkovateľovi poskytne potrebnú súčinnosť pri plnení jeho povinností.

8.     Sprostredkovateľ sa týmto zaväzuje vymazať osobné údaje alebo vrátiť Prevádzkovateľovi osobné údaje po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa a vymazať aj existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

9.     Sprostredkovateľ sa ďalej zaväzuje po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa osobné údaje vymazať alebo vrátiť Prevádzkovateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

10.  Sprostredkovateľ sa ďalej zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností a poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého tým poveril Prevádzkovateľ.

11.   Sprostredkovateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať Prevádzkovateľa, ak má za to, že sa pokynom Prevádzkovateľa porušuje ustanovenia zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.

 

Článok V.

Miesto spracúvania osobných údajov

 

1.     Zmluvné strany sa dohodli, že miesto spracúvania osobných údajov bude výlučne v priestoroch sídla spoločnosti Karola Kuzmányho 1586/33, 060 01 Kežmarok, ktorá sa nachádza na nasledovnej korešpondenčnej adrese.

 

Článok VI.

Deň spracúvania osobných údajov

 

1.     Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje v mene Prevádzkovateľa odo dňa: podpísania zmluvy a to po dobu účinnosti tejto zmluvy.

2.     Ukončenie spracúvania osobných údajov sa riadi predchádzajúcim ustanovením podľa bodu V. ods. 1.

3.     Dobu, počas ktorej budú spracúvané osobné údaje, možno u Prevádzkovateľa predĺžiť len na dobu určitú, a to prostredníctvom písomného dodatku k tejto Zmluve uzatvoreného a podpísaného obomi Zmluvnými stranami.

 

Článok VII.

Účel spracúvania osobných údajov

 

1.     Osobné údaje sú spracúvané za účelom uzatvorenia zmlúv, pri ktorých vystupujú dotknuté osoby v pozícii objednávateľov poskytovaných služieb a Prevádzkovateľ v pozícii dodávateľa. Spracúvanie osobných údajov je v týchto situáciách realizované v rozsahu potrebnom na uzatvorenie a plnenie príslušných zmlúv a z nich vyplývajúcich záväzkov. Poskytovanie osobných údajov na tento účel je úplne dobrovoľné.

2.     Osobné údaje sú ďalej spracúvané na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa (oprávnené účely), a to za účelom (doplniť podľa potreby): 

·       vedenie   účtovníctva 

·       účtovanie  všetkých  peňažných  a  tovarových  operácií, spracovanie účtovných  podkladov, vedenie účtovnej evidencie

·       výpočet  a  odvod  DPH,  príprava na spracovanie  daňového  priznania 

·       zastupovanie objednávateľa pred orgánmi štátnej správy /daňový úrad, poisťovne/ atď.

·       poskytovanie právnych služieb,

·       poskytovanie prekladateľských služieb,

·       poskytovanie marketingových služieb a iné..

 

3.     Ak sú osobné údaje spracúvané aj na marketingové účely, v takomto prípade sa Prevádzkovateľ zaväzuje žiadať od dotknutých osôb súhlas so spracovaním osobných údajov za týmto účelom.    

 

Článok VIII.

Názov informačného systému

 

1.     Názov informačného systému, v ktorom bude Sprostredkovateľ spracúvať osobné údaje prevádzkovateľa je: 

 

§  diár, PC, databáza v PC, názov účtovného systému a iné

 

Článok IX.

Zoznam osobných údajov

 

1.     Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré Prevádzkovateľ poskytne Sprostredkovateľovi, sú v nasledovnom rozsahu: 

 

§ meno, priezvisko a titul,

§ e-mailová adresa,

§ telefónne číslo.

§ adresa trvalého bydliska

§ dátum narodenia

§ všetky údaje o spoločnosti (IČO, DIČ, DIČ DPH) 

 

Článok X.

Okruh dotknutých osôb

 

1.     Dotknutou osobou sa na účely tejto zmluvy rozumie do každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

 

Článok XI.

Podmienky spracúvania osobných údajov

 

1.     Podmienky spracúvania osobných údajov ustanovujú všeobecné právne predpisy.

2.     Podmienky spracúvania osobných údajov sa riadia aj Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom.

 

XII.

Výpoveď zmluvy

 

1.     Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.     Zmluvné strany sa dohodli, že každá zo zmluvných strán má k dispozícii výpovednú lehotu 2 mesiace (Slovom: dva).

3.     Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede jednou zo zmluvných strán.

4.     Ku dňu výpovede zaniká záväzok Sprostredkovateľa spracúvať osobné údaje Prevádzkovateľa. K tomuto dňu je Sprostredkovateľ povinný prijať všetky potrebné opatrenia na zachovanie bezpečnosti a ochrany spracúvaných osobných údajov súvisiacich s ukončením spracovateľskej činnosti.

5.     Povinnosť mlčanlivosti sú povinné zachovávať obe Zmluvné strany počas trvania aj po ukončení tejto Zmluvy.

 

 

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

 

1.     Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo Zmluvných strán dostane po jednom jej vyhotovení.

2.     Pokiaľ nie je v Zmluve ustanovené niečo iné, riadia sa práva a povinnosti oboch zmluvných strán zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 

3.     Spory vzniknuté medzi oboma Zmluvnými stranami sa prednostne riešia vzájomnou dohodou Zmluvných strán. V prípade, že sa im nepodarí vyriešiť vzniknutý spor dohodou, následne pristúpia k riešeniu predmetnej veci prostredníctvom súdu. 

4.     Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy možno vykonať len vyhotovení písomného dodatku po vzájomnej dohode oboch Zmluvných strán.

 

 

V Harichovciach, dňa: 26.6.2023

 

 

Za prevádzkovateľa: Matej Sakač

 

                                                                       Za sprostredkovateľa: Matej Sakač

 

             

 

 

_______________________                                                              __________________

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website